Badania

W pierwszej fazie badań, Evestra Onkologia będzie wykorzystywała odkrycia dokonane przez Evestra INC. W swych badaniach będzie opierała się na własności przemysłowej obejmującej związki EC317 oraz EC508 i ich zastosowania do celów onkologicznych a także nowa substancja chemiczna w leczniu innych chorob proliferacyjnych. Wstępnie zarysowanymi zastosowaniami EC317 i EC508 są, odpowiednio, nowotór piersi i nowotwór prostaty. W dalszym stadium rozwoju Evestra Onkologia będzie rozwijać kolejne cząsteczki z Evestra INC jak i innych partnerów związanych z badaniami i rozwojem na rzecz chorób nowotworowych.

Obecnie, w portfolio Evestra Onkologia znajdują się trzy innowacyjne związki:

EC317 – celowana terapia raka piersi dla pacjentów z mutacją BRCA1

breast cancer therapy

EC508 – terapia raka prostaty

prostate cancer therapy

EC313 – endometrioza

nce

Evestra Onkologia jest beneficjentem projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach”

Projekt realizwoany jest w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020. Wartość projektu: 18 706 957.80 zł, w tym dofinansowanie z UE: 14 490 209.04 zł

Celem projektu jest rozwój nowego, jedynego w klasie, mesoprogestagenu EC313 we wskazaniu: endometrioza. EC313 należy do SPRMs (selektywnych modulatorów receptora dla progestagenu) jakkolwiek różni się znamiennie od innych przedstawicieli tej grupy. EC313 jest mesoprogestagenem – dzięki wieloletnim badaniom zależności aktywności biologicznej od struktury i badaniom z obszaru chemii medycznej zoptymalizowano w nim stosunek aktywności agonistycznej w stosunku do antagonistycznej, co potwierdzono we wstępnych testach biologicznych (in vitro i in vivo). Dlatego też EC313 jest unikalny w świetle znanych cech innych przedstawicieli SPRMs. EC313 jest pierwszym SPRM nie prowadzącym do wystąpienia zjawiska hiperplazji endometrium (główny problem związany z bezpieczeństwem innych SPRMs) nawet w wysokich dawkach (potwierdzone w badaniach na zwierzętach). Struktura EC313 została zoptymalizowana tak, że zmieniono grupy chemiczne, które w przypadku innych grup chemicznych powodowały toksyczność, w tym toksyczność wątrobową. Wysoka biodostępność została wstępnie potwierdzona po podaniu doustnym szczurom. W ramach projektu zaplanowany jest dalszy rozwój EC313 obejmujący uzupełniające, ale krytyczne dla uzyskania zgody na badanie kliniczne, badania farmakologiczne i endokrynologiczne pozwalające na uzyskanie pełnego profilu farmakodynamicznego EC313. Następnie przewidziano badania bezpieczeństwa i toksyczności wymagane przez regulatora rynku do wejścia w fazę kliniczną. Przeprowadzony zostanie rozwój formulacji. Po wystąpieniu o zgodę i otrzymaniu zezwolenia przeprowadzone zostanie badanie kliniczne w celu oceny profilu farmakokinetycznego i wstępnego bezpieczeństwa po raz pierwszy u ludzi. Wdrożenie wyników projektu odbędzie się w modelu partnerstwa („corporate partnership”)

pills

ue-ir
ncbr
ue-efrr