Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie zapytania ZO-01-2018 po nowych czynnościach w zakresie oceny ofert

21.10.2017

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wyniku dokonania nowych czynności w zakresie oceny ofert wybrał, najkorzystniejsze następujące oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018 po nowych czynnosciach

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-02-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-02-2018

 

 

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, biologicznych, materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano do realizacji następujące oferty (plik poniżej):

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018_1

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego ZO-01-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

Wyjasnienia tresci Zapytania II ZO-01-2018

Więcej

Wyjaśnienia treści zapytania ZO-01-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-01-2018

 

Więcej

Zaproszenie do składania oferty ZO-01-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu

Treść zapytania zamieszczono poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-01-2018

 

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-12-2017

05.01.2018

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego  na przeprowadzenie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym, zostało zamknięte bez dokonania wyboru z powodu braku ofert  niepodlegających odrzuceniu

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-12-2017

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-11-2017

05.01.2018

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie badań w zakresie toksykologii rozrodczości, postępowanie zostało zamknięte bez dokonania wyboru z powodu braku ofert  niepodlegających odrzuceniu.

Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-11-2017

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems