Zamówienia publiczne

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku prowadzenia zapytania ZO-04-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania II ZO-04-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku postępowania ZO-04-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-04-2018

 

WAŻNE: W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami w treści zapytania, Zamawiający publikuje treść zapytania po zmianach:

ZO-04-2018_po_zmianach

 

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-04-2018

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-04-2018

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-03-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-03-2018_1

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-03-2018

Szanowni Państwo,

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby realizowacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-03-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku postępowania ZO-02-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-02-2018

 

WAŻNE: W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami w treści zapytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 02.03.2018r. do godz. 12:00

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ZO-01-2018 po nowych czynnościach w zakresie oceny ofert

21.10.2017

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego ZO-01-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wyniku dokonania nowych czynności w zakresie oceny ofert wybrał, najkorzystniejsze następujące oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018 po nowych czynnosciach

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-02-2018

Zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459)

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-02-2018

 

 

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, biologicznych, materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano do realizacji następujące oferty (plik poniżej):

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018_1

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems