Zamówienia publiczne

Uzupełnienie wyjaśnień I

15.09.2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający zmienia odpowiedź na Pytanie nr 1 w ten sposób, że wyraża zgdę na zmianę wysokości kar umowynych  przewidzianych w §6 lit. a i b Umowy z 2% za każdy dzień zwłoki na 0,5% za każdy dzień zwłoki.

 

Uzupełnienie wyjaśnień z dnia 14.09.2017r

Więcej

Odpowiedzi na pytania (I) ZO-09-2017

15.09.2017

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia treści Zapytania z dnia 14.09.2017r.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-09-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę: dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Pliki do pobrania:

ZO-09-2017

Więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZO-07-2017 (IV)

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313,

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ZO-07-2017_Wyjasnienia-tresci-Zapytania_5

Więcej

UWAGA: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr ZO-08-2017 / zmiana treści załącznika 3 / przedłużenie terminu

Informujemy, że na wniosek jednego z oferentów wydzieliliśmy z zadania 3 pozycje 2,3,4 do osobnego zadania. W przypadku, w którym Oferent złożył ofertę w przedmiotowym zadaniu w poprzedniej wersji zapytania prosimy o jej poprawienie względem pliku zawartego w załączniku.

Uprzejmie przypominamy także, że oferty mozna składać w wersji elektronicznej, nadsyłając oryginały w drugiej kolejności. Datą wpływu w tym przypadku będzie data wpływu oferty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 23.08.2017 do godziny 12:00

Pliki znajdują się poniżej:

wyjasnienia-tresci-zapytania-3
ZO-08-2017-po-modyfikacji-z-dnia-18.08.2017

Więcej

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-08-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu

Treść zapytania poniżej

ZO-08-2017

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems