Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert ZO-11-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

na wykonanie badań toksykologii rozrodczości

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-11-2017pl

Załacznik nr 4 ZO-11-2017

Załacznik nr 5 ZO-11-2017

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-12-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-12-2017_pl

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ZO-07-2017 po nowych czynnościach w zakresie oceny ofert

12.10.2017

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wyniku dokonania nowych czynności w zakresie oceny ofert wybrał, najkorzystniejsze następujące oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku poniżej:

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2017 po dokonaniu nowych czynności

Więcej

Wyjaśnienia do zapytania ZO-10-2017

27.09.2017

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

Wyjaśnienia treści Zapytania ZO-10-2017

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-10-2017

21.09.2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

dostawę zwierząt laboratoryjnych na badań realizowanych w ramach projektu

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

ZO-10-2017

 

Więcej

Uzupełnienie wyjaśnień I

15.09.2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający zmienia odpowiedź na Pytanie nr 1 w ten sposób, że wyraża zgdę na zmianę wysokości kar umowynych  przewidzianych w §6 lit. a i b Umowy z 2% za każdy dzień zwłoki na 0,5% za każdy dzień zwłoki.

 

Uzupełnienie wyjaśnień z dnia 14.09.2017r

Więcej

Odpowiedzi na pytania (I) ZO-09-2017

15.09.2017

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia treści Zapytania z dnia 14.09.2017r.

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems