Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-08-2018

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.”, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym.”, zostało zamknięte bez dokonywania wyboru.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-08-2018

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-09-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zamknął postępowanie bez dokonywania wyboru. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-09-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników do badań.

ZO-09-2018

Więcej

Odpowiedzi na pytania otrzymane w toku prowadzenia zapytania ZO-08-2018

Łódź, dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-08-2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanierozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) zapytania od Wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajdują się poniżej: 

UWAGA: Zamawiający wydłuża jednocześnie czas składania ofert do 24.09.2018 do godziny 12:00

UWAGA: Zamawiający informuje jednocześnie, że w treści zapytania ofertowego skorygowano oczywste omyłki pisarskie i niespójności między wersją polską i angielską.

UWAGA: W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie czasu badań stabilności zmianie uległa treść zapytania. Znajduje się ona poniżej. 

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-08-2018_PL

ZO-08-2018_pl po modyfikacji

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-08-2018

Przystępując do realizacji zadania badawczego w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym

 

ZO-08-2018_pl

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-07-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO-07-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2018

Więcej

Zaproszenie do składnia ofert ZO-07-2018

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników na potrzeby realizacji projektu.

ZO-07-2018

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-06-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO-06-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-06-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania – postępowanie ZO-06-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu , prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-06-2018

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems