Odpowiedzi na pytania – ZO-04-2019

Łódź, dnia 16 lipca 2019 roku

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-04-2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 13 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zm.) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

________________________________PYTANIA I ODPOWIEDZI____________________________________

 

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do zapytania ZO-04-2019 po modyfikacji z dnia 12.07.2019r o uszczegółowienie ilości dostaw królików? – informacja ta jest niezbędna do oszacowania powstałych kosztów transportu zwierząt.

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostawy królików według następującego schematu:

  1. a) 9-10 września 2019 – 16 samic w wieku 15 tygodni i 7 samców 19 tygodniowych
  2. b) 9-10 października 2019 – 16 samic w wieku 15 tygodni i 7 samców 19 tygodniowych

Jednocześnie zamawiający zastrzega, że harmonogram dostaw może ulec przesunięciu.

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems