Rozstrzygnięcie postępowania ZO-04-2019

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybano najkorzystniejsze oferty. Treść rozstrzygnięcia znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygniecie postepowania – ZO-04-2019 (003)

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems