Rozstrzygnięcie postępowania ZO-05-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań stabilności metabolicznej i identyfikacji metabolitów w mikrosomach i frakcji S9 psa, małpy, królika i szczura dla związku EC313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano do realizacji ofertę nr 01 złożoną przez:

Pharmaron, Inc.

6 Venture, Suite 250, Irvine, CA 92618

Cena oferty: 9 600,00 USD co stanowi równowartość kwoty 43 867,90 złotych brutto.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w treści Zapytania. Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert przyznał powyższej ofercie następujące wartości punktowe:

cena – 9 punktów.

Termin dostarczenia raportów – 1 punkt.

Ocena łączna – 10 punktów.

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems