Rozstrzygnięcie postępowania ZO-07-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO-07-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems