Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZO-07-2017(II)

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313,

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ZO-07-2017_Wyjasnienia tresci Zapytania_2

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems