Rozstrzygnięcie zapytania ZO-07-2017 po nowych czynnościach w zakresie oceny ofert

12.10.2017

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wyniku dokonania nowych czynności w zakresie oceny ofert wybrał, najkorzystniejsze następujące oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku poniżej:

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2017 po dokonaniu nowych czynności

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems