Wyjaśnienia do zapytania ZO-10-2017

27.09.2017

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

Wyjaśnienia treści Zapytania ZO-10-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems