ZO-04-2019 Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Łódź, dnia 12 lipca 2019 roku

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-04-2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 13 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zm.) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

________________________________PYTANIA I ODPOWIEDZI____________________________________

 

Pytanie nr 1

Ile transzprzewiduje odbiorca i w jakich terminach?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje następujące partie dostaw:

32 samice i 14 samców szczura – 30/31 lipca 2019

  1. b) 53 samice i 25 samców szczura w wieku 11 tygodni – 4/5 listopada 2019
  2. c) 53 samice i 25 samców szczura w wieku 9 tygodni – 4/5 listopada 2019
  3. d) króliki: zamawiający określi harmonogram dostaw.

Pierwsza dostawa przewidywana jest nie wcześniej niż w ostatnim tygodniu sierpnia 2019

 

 

Pytanie nr 2

Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie dawał informacje o zapotrzebowaniu zwierząt?

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje o zapotrzebowaniu w czasie nie krótszym niż 14 dni.

 

Pytanie nr 3

Czy termin dostawy zwierząt będzie mógł być elastyczny? jeśli tak, to na ile?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów dostaw, z zastrzeżeniem, że nie mogą one wpłynąć negatywniena na realizację badań.

 

Pytanie nr 4

Czy możliwe jest składanie ofert częściowych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części. Jednocześnie Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w tabeli dla danej części.

 

Pytanie nr 5

Czy zaakceptują Państwo oferty na równoważne szczepy zwierząt, które będą odpowiednikami wymienionych i które spełnią wszystkie postawione przed nimi wymogi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych szczepów zwierząt.

 

Pytanie nr 6

Czy pisząc – „Zwierzęta pochodzące ze stada niekrewniaczego, outbreed” – mają Państwo na myśli szczury z regularnego stada outbreedowego, czy też wszystkie osobniki muszą być zupełnie niepowiązane tj. pochodzić z różnych miotów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga regularnego stada outbredowego.

 

Pytanie nr 7

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dostawę szczurów i królików na dzień 18.07.19

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę i przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 18 lipca 2019r. do godz. 12:00.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zmawiający opublikuje ujednoliconą treść zapytania.

 

Zapytanie ZO-04-2019. po modyfikacji z dnia 12.07.2019r

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems