Odpowiedzi na pytania otrzymane w toku prowadzenia zapytania ZO-08-2018

Łódź, dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-08-2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanierozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) zapytania od Wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajdują się poniżej: 

UWAGA: Zamawiający wydłuża jednocześnie czas składania ofert do 24.09.2018 do godziny 12:00

UWAGA: Zamawiający informuje jednocześnie, że w treści zapytania ofertowego skorygowano oczywste omyłki pisarskie i niespójności między wersją polską i angielską.

UWAGA: W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie czasu badań stabilności zmianie uległa treść zapytania. Znajduje się ona poniżej. 

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-08-2018_PL

ZO-08-2018_pl po modyfikacji

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems