Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano dostawcę.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2019

 

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems