Rozstrzygnięcie postępowania ZO-09-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zamknął postępowanie bez dokonywania wyboru. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej.

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-09-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems