Rozstrzygnięcie zapytania ZO-01-2018 po nowych czynnościach w zakresie oceny ofert

21.10.2017

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego ZO-01-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wyniku dokonania nowych czynności w zakresie oceny ofert wybrał, najkorzystniejsze następujące oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2018 po nowych czynnosciach

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems