Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku postępowania ZO-02-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-02-2018

 

WAŻNE: W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami w treści zapytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 02.03.2018r. do godz. 12:00

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems