Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZO-01-2016, przedłużenie terminu składania ofert

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz.12:00.

Wyjasnienia-tresci-Zapytania-z-dnia-18.01.2017

Więcej

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia-tresci-Zapytania-z-dnia-17.01.2017

Więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofetowego ZO-01-2016, przedłużenie terminu składania ofert

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 20 stycznia 2017 roku do godz.12:00.

Wyjasnienia-tresci-Zapytania-z-dnia-15.01.2017

Więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia-tresci-Zapytania-z-dnia-13.01.2017

Więcej

Odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia-tresci-zapytania-II

Więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofetowego ZO-01-2016, przedłużenie terminu składania ofert

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz.12:00.

Wyjasnienia-tresci-zapytania

Więcej

Zmiana treści zapytania ofertowego ZO-01-2016

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2016 dotyczącego Dostaw Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Zamawiający, w związku z omyłką, wprowadza do zapytania w Zadaniu nr 13 Wektory zmianę. Zostały dodane trzy pozycje:

15. mNCoR sequence 7359bp (in pGEX vector)
16. murine c-Src kinase cDNA 750bp
17. cyclin promoter cDNA 710bp

Zmodyfikowana treść znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie_ZO-01-2016–TRESC_ZMIEN
Tłumaczenie-zapytania-ofertowego-ZO-01-2016_ZMIEN

Więcej

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-01-2016

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

ZO-01-2016pl
ZO-01-2016en

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems