Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-07-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO-07-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2018

Więcej

Zaproszenie do składnia ofert ZO-07-2018

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników na potrzeby realizacji projektu.

ZO-07-2018

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-06-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO-06-2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-06-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania – postępowanie ZO-06-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu , prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-06-2018

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-06-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

 

ZO-06-2018

Oferty należy składać do 27 lipca2018 roku do godz. 12:00

 

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-05-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań stabilności metabolicznej i identyfikacji metabolitów w mikrosomach i frakcji S9 psa, małpy, królika i szczura dla związku EC313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano do realizacji ofertę nr 01 złożoną przez:

Pharmaron, Inc.

6 Venture, Suite 250, Irvine, CA 92618

Cena oferty: 9 600,00 USD co stanowi równowartość kwoty 43 867,90 złotych brutto.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w treści Zapytania. Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert przyznał powyższej ofercie następujące wartości punktowe:

cena – 9 punktów.

Termin dostarczenia raportów – 1 punkt.

Ocena łączna – 10 punktów.

 

Więcej

Zaproszenie do składania oferty ZO-05-2018

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

NA WYKONANIE BADAŃSTABILNOŚCI METABOLICZNEJ I IDENTYFIKACJI METABOLITÓW W MIKROSOMACH I FRAKCJI S9 PSA, MAŁPY, KRÓLIKA I SZCZURA DLA ZWIĄZKU EC313

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-05-2018

Załacznik nr 5 ZO-05-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku prowadzenia zapytania ZO-04-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania II ZO-04-2018

Więcej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania otrzymane w toku postępowania ZO-04-2018

Stosując się do dyspozycji pkt. 12 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawę odczynników  i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Wyjasnienia tresci Zapytania ZO-04-2018

 

WAŻNE: W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami w treści zapytania, Zamawiający publikuje treść zapytania po zmianach:

ZO-04-2018_po_zmianach

 

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems