Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert (ZO-03-2020)

05.11.2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie  13-tygodniowego badania toksyczności u samic małp Cynomolgus dla nowej substancji aktywnej (związku małocząsteczkowego) zgodnie z wytycznymi ICH M3 (R2).

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu 13-tygodniowego badania toksyczności u samic małp Cynomolgus dla związku EC313 zgodnie z wytycznymi ICH M3 (R2) będącego przedmiotem projektu pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.” Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania.

 

ZO-03-2020_pl

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-7912-15664

 

Termin składania ofert: 2020-12-08 18:00:00

 

 

Więcej

Zaproszenie do składania ofert (ZO-04-2020)

05.11.2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w tym gatunek i cechy zwierząt oraz przewidywane ilości zostały wskazane w dokumentach zamówienia.

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-7912-15528

 

Termin składania ofert: 2020-12-07 12:00:00

Więcej

Zapytanie ofertowe ZO-01-2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na usługę badań toksyczności rozrodu na królikach.

ZO-01-2020pl

Więcej

Zapytanie ofertowe ZO-05-2019

Szanowni Państwo,

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w projekcie

 

zapytanie zo-05-2019final-published

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-06-2019

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badań w zakresie mikronizacji związku EC313

Plik z zapytaniem znajduje się poniżej

 

ZO-06-2019 pl_published

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-04-2019

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybano najkorzystniejsze oferty. Treść rozstrzygnięcia znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygniecie postepowania – ZO-04-2019 (003)

 

Więcej

Odpowiedzi na pytania – ZO-04-2019

Łódź, dnia 16 lipca 2019 roku

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-04-2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Stosując się do dyspozycji pkt. 13 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zm.) wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

 

________________________________PYTANIA I ODPOWIEDZI____________________________________

 

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do zapytania ZO-04-2019 po modyfikacji z dnia 12.07.2019r o uszczegółowienie ilości dostaw królików? – informacja ta jest niezbędna do oszacowania powstałych kosztów transportu zwierząt.

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostawy królików według następującego schematu:

  1. a) 9-10 września 2019 – 16 samic w wieku 15 tygodni i 7 samców 19 tygodniowych
  2. b) 9-10 października 2019 – 16 samic w wieku 15 tygodni i 7 samców 19 tygodniowych

Jednocześnie zamawiający zastrzega, że harmonogram dostaw może ulec przesunięciu.

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems